Free Health Screening April 28th 2019


Thanks everyone for supporting our Free Health Screening Event today! We provided BMI, blood pressure, blood glucose measurements, and we also offered pharmacist consultations! Please follow our website, facebook, instagram and stay tune for our future events!

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Sự kiện Kiểm tra Sức khỏe Miễn phí của chúng tôi hôm nay! Chúng tôi đã cung cấp BMI, huyết áp, đo đường huyết và chúng tôi cũng cung cấp tư vấn dược sĩ! Vui lòng theo dõi trang web, facebook, instagram của chúng tôi và theo dõi các sự kiện trong tương lai của chúng tôi!