Free Health Screening March 23rd 2019


OCCHA collaborated with The Boys&Girls Clubs of Anaheim and The Raise Foundation in order to deliver free health screening to the Anaheim community. We appreciate the efforts of our volunteers, especially Marshall B Ketchum pharmacy students.

OCCHA hợp tác với Câu lạc bộ Boys & Girls Club of Anaheim và Quỹ Raise để cung cấp sàng lọc sức khỏe miễn phí cho cộng đồng Anaheim. Chúng tôi đánh giá cao những nỗ lực của các tình nguyện viên, đặc biệt là các sinh viên trường dược Marshall B Ketchum.