Free Health Screening for October


OCCHA continues to provide free health screening to our community. We proudly welcomed new and enthusiastic members who shares a common goal. Together, we will continue to thrive towards a better and healthier community!

OCCHA tiếp tục cung cấp các dịch vụ sức khỏe miễn phí cho cộng đồng. Chúng tôi tự hào chào đón thêm các thành viên mới. OCCHA sẽ tiếp tục phát triển hướng tới một cộng đồng tốt hơn và lành mạnh hơn!