Health Screening & Fundraiser


OCCHA has started a new initiative to help those in need. In addition to our regular health screening event, anyone can drop off or pick up the food available. OCCHA will be accepting any types of canned food to help our community. Please lend a hand, and spread the word.

Secondly, we are selling very adorable and very affordable décor @ 25 cent! This can go on any flat surface to add personality to your everyday objects!

OCCHA đã bắt đầu một sáng kiến ​​mới để giúp đỡ những người có nhu cầu. Ngoài sự kiện kiểm tra sức khỏe miễn phí thường xuyên của chúng tôi, giờ đây bạn có thể đến đóng góp hoặc nhận về những thực phẩm miễn phí. OCCHA sẽ nhận bất kỳ thực phẩm đóng hộp nào để giúp đỡ cộng đồng. Xin hãy giúp một tay, và truyền bá.

Chúng tôi đang bán những vật dụng trang trí với giá chỉ 25 cent! Điều này có thể đi trên bất kỳ bề mặt phẳng để thêm cá tính cho các đối tượng hàng ngày của bạn!