Free Health Screening - March Event


Another exciting health screening event for the month of March . We integrated a different environment with the purpose of expanding our community outreach. If you know any family or friends who can benefit from this service, please help us spread the word.

Them một sự kiện kiểm tra sức khỏe khác trong tháng ba. Chúng tôi luôn cố gắng tạo ra một môi trường khác biệt để mở rộng phạm vi giúp đỡ cộng đồng. Nếu bạn biết bất kỳ gia đình hoặc bạn bè nào có mong muốn được tiếp cận dịch vụ khám sức khỏe miễn phí, vui lòng giúp chúng tôi chia sẻ