Educational Workshop for Immigrant Students


OCCHA held a first education workshop tailored to help immigrant students. We invited many speakers from different backgrounds who humbly shared their stories. Several of speakers shared similar struggles while others shared more unique obstacles.

Two different panel of speakers were presented. We have current college students who migrated to America in middle school. We also have a second panel which included college graduates and working professionals who migrated to America at a much older age.

OCCHA's mission is to provide guidance to students from any background to adapt and most of all, to succeed.

Hội thảo giáo dục dành cho sinh viên nhập cư

OCCHA đã tổ chức một hội thảo giáo dục đầu tiên được để giúp đỡ các sinh viên nhập cư. Chúng tôi đã mời nhiều diễn giả tham gia và chia sẻ các câu chuyện khác nhau của họ. Một số diễn giả đã chia sẻ những khó khan họ đã trải qua và tương tự trong khi những người khác chia sẻ những trở ngại độc đáo hơn.

Hai nhóm khách mời đã lần lượt chia sẻ câu chuyện của họ. Nhóm thứ nhất những sinh viên đại học đã di cư qua Mỹ khi họ còn là học sinh trung học. Nhóm thứ hai bao gồm những người tốt nghiệp đại học và đang làm việc trong các lĩnh vực khác nhau – họ là những người đã di cư sang Mỹ khi ở độ tuổi lớn hơn.

Nhiệm vụ của OCCHA là hướng dẫn cho các sinh viên từ bất kỳ nền tảng background? nào để họ có thể thay đổi tích cực và đạt được thành công nhất định.