Mary's Kitchen Visit


Thanksgiving gives us a chance to ponder upon the things we are grateful for. Thank you to those who supported OCCHA's Thanksgiving Event. Donations collected during the event were delivered to Mary's Kitchen this past weekend. We had an opportunity to spread happiness and share something wonderful.

Happy Thanksgiving to you and your family.

Lễ Tạ ơn cho chúng ta cơ hội để suy ngẫm và biết ơn về những gì chúng ta đã nhận được. Cảm ơn những người đã ủng hộ Sự kiện Lễ Tạ ơn của OCCHA. Những sự quyên góp được thu thập trong sự kiện này đã được chuyển đến Mary's Kitchen vào cuối tuần qua. Chúng tôi đã có một cơ hội để chia sẻ hạnh phúc đền tất cả mọi người.