Thanksgiving Food Drive & Costume Contest


You can be a part of our 1st Thanksgiving Food Drive. Our organization is collecting food donations during October 29th through November 16th. Please help us give back to the community.

There will be a Halloween Costume Contest held on October 29th with exciting prizes for our winners. Bring your best costume!

Come and learn more about our newly developed non-profit organization, Orange County Community Health Alliance (OCCHA).

Tổ chức của chúng tôi đang thu thập quyên góp thực phẩm trong thời gian từ 29 tháng 10 đến 16 tháng 11. Xin hãy giúp chúng tôi trong việc phục vụ và giúp đỡ cộng đồng.

Ngoải ra, sẽ có một Cuộc thi Trang phục Halloween được tổ chức vào ngày 29 tháng 10 với các giải thưởng hấp dẫn dành cho người chiến thắng.

Hãy đến và tìm hiểu thêm về tổ chức phi lợi nhuận mới được phát triển của chúng tôi, Orange County Community Health Alliance (OCCHA).

#charity #community #helping #volunteer